Vedtægter for

MC-Fossilerne Silkeborg

Ajourført i flg. beslutninger på Generalforsamlingerne d. 21.03.98 - 13.03.99 - 04.03.00 - 03.03.01 - 02.03.02 - 01.03.03 - 04.03.06 - 06.03.08 – 17.03.2018 - 15.04.2019 - 14.08.2021 og 05.03.2022

 § 1 Foreningens navn er MC-Fossilerne

§ 2 Foreningens hjemsted er til enhver tid formandens adresse

§ 3 Foreningens formål

Foreningens formål er primært at samle motorcyklister fra Silkeborg og omegn til køreture på et uforpligtende grundlag, samt at gavne motorcyklismens sag på bedste måde.

§ 4 Medlemmer og deltagelse i foreningens arrangementer

Stk. 1: Som medlemmer kan optages alle som er fyldt 40 år i indmeldelsesåret og som har kørekort til - og er bruger af en motorcykel. Desuden kan et familiemedlem eller en person, som tilhører samme husstand, optages uden at opfylde kriterierne, såfremt denne kan godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2: Som prøvemedlemmer kan optages personer under 40 år, såfremt disse anbefales af et medlem og kan godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3: Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er betalt.

Stk. 4: Som gæster ved foreningens arrangementer er enhver motorcyklist, som er interesseret i foreningens aktiviteter, velkommen nogle gange.

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år en lørdag i marts. Tid og sted vil sammen med dagsordenen blive annonceret på foreningens hjemmeside senest medio februar.

Stk. 3: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen og være denne i hænde senest den 1. februar.

Stk. 4: Dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabets forelæggelse.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af suppleant.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Indkomne forslag.
8. Evt.

 

Stk. 5: Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, vedtægtsændringer kræver dog
2/3 flertal blandt fremmødet.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, dersom et flertal i bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne ønsker det.

Stk. 2: I tilfælde af opløsning af foreningen, gives eventuelle aktiver til almennyttige formål, den konkrete modtager besluttes på generalforsamlingen.

§ 7 Foreningens ledelse

Stk. l: Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse der består af 5 medlemmer, hvortil der vælges 1 suppleant.

Stk. 2: Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. En suppleant er på valg hvert år. Valgperioden for alle andre end suppleanten er to år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3: Foreningen tegnes af formanden, i dennes fravær af næstformanden, og den resterende bestyrelse.

Stk. 4: Formanden varetager enhver officiel kontakt udadtil.

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1: Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde med rimeligt
varsel (ca. 14 dage).

Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 3: Der tages referat ved alle bestyrelsesmøder og dette offentliggøres på foreningens hjemmeside.

stk. 4 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kan ikke besluttes af bestyrelsen alene.

§ 9 Økonomi

Stk. l: Der betales et indmeldelsesgebyr og et årligt kontingent, som foreslås af bestyrelsen og godkendes på førstkommende generalforsamling

Stk. 2: Kontingentet forfalder til betaling d. 1. januar. Kommer et medlem i restance i mere end en måned, udmeldes vedkommende af foreningen.

Stk. 3: Kontingent, indmeldelsesgebyr og eventuel andel af positiv kassebeholdning, tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Stk. 4: Foreningens kasserer skal føre regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Foreningens revisorer reviderer regnskabet.

Stk. 5: Ethvert medlem kan til enhver tid foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Stk. 6: Regnskabsåret løber fra 01.01. til 31.12.


Foreningens kontonummer er: 1551 4 790 033 863

Foreningens bestyrelse pr. 9. marts 2024

 

Formand:                       Tina Døssing 

Næstformand:             Christian S. Nørgaard 

Kasserer:                        Peter Just 

Bestyrelsesmedlem: Filip Engsig-Karup

Bestyrelsesmedlem: Jan Hamann

 

 

Hvad koster det!

Kontingentet udgør:

Kontingentet skal betales senest den 31. december (for det efterfølgende år)

Kontingentet indbetales på foreningens konto: 1551 - 4790 033 863